Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), ύστερα από την υπ’ αρ.2463/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επισκευή, συντήρηση και προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και λιπαντικών εννέα (9) υπηρεσιακών οχημάτων και δύο (2) ημιφορτηγών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Ο προϋπολογισμός είναι 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 19η Ιανουαρίου 2015 και ώρα 15.00μ.μ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ως προς την αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών από την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειες / Αξιολόγησης Ανοικτών Διαγωνισμών της ΠΕΔΑ είναι η 20 η Ιανουαρίου 2015 και ώρα 11:00π.μ. (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα 19200, αίθουσα συσκέψεων 1ος όροφος).

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 317,16 KB18/08/21 11:59:29
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 98,76 KB18/08/21 11:59:29
ΕΝΤΥΠΟ DOC 35,50 KB18/08/21 11:59:29