Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας  των χώρων των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών [Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι και Ιεράς Οδού 294, Αιγάλεω], των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμίας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, του 1ου και 2ου ΚΕΔΑΣΥ (πρώην ΚΕΣΥ) Γ΄ Αθήνας και του 3oυ ΠΕΚΕΣ Αττικής, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών σύμφωνα με το άρθρο 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα» του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121, παρ. 3, του N.4412/2016

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 13-12-2021
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28-12-2021 και ώρα 15:00
Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 03-01-2022 και ώρα 10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 240,20 KB13/12/21 03:27:42
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,95 MB13/12/21 03:26:22
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ PDF 55,06 KB13/12/21 03:26:54