Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια γραφικής ύλης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής & των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (70.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα μετά την υπ’ αριθμ. 1506/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της υπ’ αριθμ. 1/2013 Διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 03-09-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά (Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, 1ος όροφος, Πειραιάς).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,

β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

γ. Συνεταιρισμοί

δ. Κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας με τον Φ.Π.Α..

Αντίτυπα των γενικών όρων του διαγωνισμού καθώς και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών – Δ/νση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, 1ος όροφος, Πειραιάς, τηλ. 213-2073708.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.