Η Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών προκηρύσσει Ανοικτό κάτω  των ορίων Διαγωνισμό, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς του εξυπηρετούμενου ιδρύματος:

-Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ Από και προς τις εγκαταστάσεις του προαναφερόμενου ιδρύματος από  την υπογραφή της σύμβασης έως 14/07/2024 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ για το δρομολόγιο με α/α 7 , με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το εν’ λόγω δρομολόγιο.

Συνολικός Προϋπολογισμός:  40.800,00€  πλέον του Φ.Π.Α., 50.592,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ για το εν’ λόγω δρομολόγιο της διακήρυξης υπ’αρ.3/2023 όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της Διακήρυξης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την 09/09/2023 ώρα :14:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν προσφορά , θα αναζητούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 197201.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  PDF 1,24 MB25/08/23 01:11:29