Η Περιφέρεια Αττικής μετά από την αριθμ. 96/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΒΙΨ67Λ7-6ΧΧ)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, για την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερής φυτικής βλάστησης από τα πρανή εκατέρωθεν του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€), πλέον ΦΠΑ, (86.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος ημέρα Τρίτη 04 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30.

Οι προσφορές μπορούν να καταθέτονται ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος,15351 Παλλήνη, με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από αυτή της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλ ημέρα Παρασκευή 28/02/2014 και ώρα 14.30.

Όλοι οι όροι του διαγωνισμού και οι σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με την τεχνική περιγραφή του παραρτήματος Γ΄ της διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν επιπλέον πληροφορίες από την Δ/νση Οικονομικών / Τμήμα Προμηθειών στα τηλέφωνα 213-2005138.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.