Η Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, μετά από την υπ’ αριθμ. 648/2022 (ΑΔΑ: ΨΣΝΖ7Λ7-ΗΜ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εφαρμογής επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας – Μεθάνων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022, συνολικού προϋπολογισμού 148.056,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκαζόμενο δέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη τιμή, ήτοι 0,1€, και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 2/2022 διακήρυξης.

Υπολογίζεται να προστατευτούν συνολικά 796.000 ελαιόδεντρα (180.000 στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου και 616.000 στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων) και να ψεκαστούν συνολικά το ήμισυ αυτών, δηλαδή 398.000 ελαιόδεντρα (90.000 στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου και 308.000 στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων) με έως και τρεις (3) επεμβάσεις από εδάφους.

Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των επτά Δημοτικών ή και Τοπικών Κοινοτήτων των ελαιοκομικών περιοχών των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στο σύνολο των 796.000 προστατευόμενων ελαιοδέντρων και 398.000 ψεκαζόμενων δέντρων του κάτωθι Πίνακα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και μέχρι τις 15-10-2022.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος ύστερα από προθεσμία παραλαβής προσφορών η οποία ανέρχεται σε τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες , από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 (παρ. 1α) του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 158297) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η συνημμένη διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. 64233/08-06-2021 (Β’ 2453) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα : «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» , και προσκομίζονται κατά περίπτωση (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά ) και σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών , στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ. 185 45, Πειραιάς, 5ος όροφος).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15 – 04 -2022.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 03 – 05 -2022 και ώρα 15:00 μμ.

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού, αποσφράγισης προσφορών : 6 – 05 -2022 και ώρα 10:00πμ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών .
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται .

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 2.388,00€ (δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ ), ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την υπηρεσία μας (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς, 5ος όροφος), από την κ. M. Βαζακοπούλου, τηλέφωνο: 2131601641.
Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς, 3ος όροφος) από την κ. Ε. Μαρούλη, τηλέφωνο 2131618532.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr , όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό (α/α): 158297 και δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,05 MB15/04/22 04:28:51
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 244,67 KB15/04/22 04:32:45
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑDOCX 34,75 KB15/04/22 04:31:59
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗDOCX 40,84 KB15/04/22 04:33:49
ΕΕΕΣ PDF 49,18 KB15/04/22 04:31:18