Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε ευρώ για τις εργασίες μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων α. του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και β. των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, για χρονική περίοδο τριών (3) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 214.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

Τις ατομικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, στο γραφείο 311, 3ος όροφος, Συγγρού 80-88, έως την 27-08-2013 , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο πεδίο «ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» – σελ.3 της Διακήρυξης 15/2013 – στην συνημμένη Διακήρυξη.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.