Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, κατόπιν της υπ’ αρ. 1257/2023 (ΑΔΑ: 6ΠΑΠ7Λ7-5ΦΧ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει:

Επαναληπτικό Ανοικτό Άνω των  Ορίων Διαγωνισμό, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ [α/α ΕΣΗΔΗΣ: 195356] για την ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς των Εξυπηρετούμενων του Ιδρύματος Προστασίας  Απροσάρμοστων Παίδων (ΙΠΑΠ) «Η Θεοτόκος» από και προς της εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, για το χρονικό διάστημα από 01-09-2023 έως και 31-07-2026 για τρία (3) άγονα δρομολόγια, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά δρομολόγιο.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 483.054,00 € προ ΦΠΑ [598.986,96 € συμπ. ΦΠΑ] (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ποσοστού 20% και της αναπροσαρμογής τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου ποσοστού 10%.) [CPV 60130000-8 «Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών».

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.ΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 20/06/202320/06/202317/07/2023 και ώρα 15:00 μ.μ21/07/2023
και ώρα 10:00 π.μ

 

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 195356

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 305,41 KB20/06/23 01:59:05
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,05 MB20/06/23 01:57:41
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ PDF 139,56 KB20/06/23 01:59:59
ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ PDF 46,34 KB20/06/23 01:58:27