Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε ευρώ για το σύνολο των προμηθειών αυτής και την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει τη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο της προμήθειας ελαστικών για τις ανάγκες εφτά (7) υπηρεσιακών οχημάτων και δύο (2) φορτηγών χωματουργικών εργασιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής όπως αναλυτικά περιγράφονται τα οχήματα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της Διακήρυξης.

To ύψος της δαπάνης του διαγωνισμού ορίζεται έως του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον προΰπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής-Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής έτους 2014, Ειδικού Φορέα 06072 κατά 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α των ΚΑΕ 1321 “Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων”.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Tετάρτη 5/11/2014 και ώρα 10:00 π.μ ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, 1ος όροφος στην αίθουσα συνεδριάσεων).

Οι προσφορές μπορούν να καταθέτονται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα, με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές στην τελευταία περίπτωση θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Τρίτη 4/11/2014 και έως 15:00μ.μ.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

  • Όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
  • Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
  • Συνεταιρισμοί.

2. Οι προσφορές, θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, με τα στοιχεία της υπηρεσίας και του διαγωνιζόμενου. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει μαζί με την προσφορά να υποβάλλουν βεβαίωση με τα στοιχεία των εκπροσώπων με βεβαιωμένη τη γνησιότητα της υπογραφής από οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη προς τούτο αρχή ή Κ.Ε.Π.

3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.