Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179/ τ. Α΄/1996) διακηρύττει την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου προς στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής και καλεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ.1115450/7-11-2022 Διακήρυξης (ΑΔΑ: 9ΗΟΧ7Λ7-ΦΤ3) και των Παραρτημάτων Ι & ΙΙ που τη συνοδεύουν.

Οι προσφορές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα κατατίθενται εντός σφραγισμένων ξεχωριστών φακέλων (1 πρωτότυπο και 1 απλό αντίγραφο) στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 4ος όροφος, Τ.Κ.: 117 41, Αθήνα), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης στον Τύπο, ήτοι από 11-11-2022 και μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Περιουσίας της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 4 όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2132065503, 505.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 578,89 KB10/11/22 11:42:50

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 220,12 KB10/11/22 11:43:33