Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179/ τ. Α΄/1996) διακηρύττει την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου προς στέγαση των Υπηρεσιών του 2ου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,  συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Δ΄ Αθήνας και καλεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ. 184403/14-02-2023 Διακήρυξης (ΑΔΑ: 6Μ3Φ7Λ7-7Ο3) και των Παραρτημάτων Ι & ΙΙ που τη συνοδεύουν.

Οι προσφορές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα κατατίθενται εντός σφραγισμένων ξεχωριστών φακέλων (1 πρωτότυπο και 1 απλό αντίγραφο) στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 4ος όροφος, Τ.Κ.: 117 41, Αθήνα), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης στον Τύπο, ήτοι από 17-02-2023 και μέχρι την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Περιουσίας της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 4 όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2132065503, -505.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 200,35 KB16/02/23 10:47:02
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 948,98 KB16/02/23 10:46:49