Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179/ τ. Α΄/1996) διακηρύττει την διενέργεια φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του 1ου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) Ανατολικής Αττικής και καλεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ. 237468/21-03-2022 Διακήρυξης και των Παραρτημάτων Ι & ΙΙ που τη συνοδεύουν.

 
Οι προσφορές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα κατατίθενται εντός σφραγισμένων ξεχωριστών φακέλων (1 πρωτότυπο και 1 απλό αντίγραφο) στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 4ος όροφος, Τ.Κ.: 117 41, Αθήνα), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης στον Τύπο και μέχρι την Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Περιουσίας της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 4 όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2132065508, 2132065505.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 165,55 KB23/03/22 11:23:53
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,01 MB23/03/22 11:28:03