Προκυρήσσουμε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, για την κάλυψη των αναγκών όλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε € πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των ειδών.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών. Προσφορά για μέρος της ζητούμενης ποσότητας ειδών γραφικής ύλης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο προϋπολογισμός είναι 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%), ήτοι 12.195,12€ πλέον ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 2.804,88€.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 
Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων
Τμήμα Προμηθειών
(Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού,
Πειραιάς, 2ος όροφος)
 11-07-2013

ΠΕΜΠΤΗ

11:00πμ

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.