Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 568/2022 (ΑΔΑ: 6Κ1Η7Λ7-ΔΟΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη εργολάβου επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής έτους 2021, σύμφωνα το ν. 4412/2016,

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής χωρίς Φ.Π.Α. ανά ψεκαζόμενο δέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη τιμή, ήτοι 0,084€.

Ο προϋπολογισμός είναι 128.116,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 158183) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 64233/08-06-2021 (Β΄ 2453) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  30η Μαρτίου 2022.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 13η Απριλίου 2022 και ώρα 15:00

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 15η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  PDF 246,85 KB30/03/22 03:22:21
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 982,51 KB30/03/22 03:21:31