Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις εταιρείες, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που επιθυμούν, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης για ένα έτος στα υπηρεσιακά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη ετήσια ασφαλιστική κάλυψη πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου.Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%), ήτοι 10.569,11€ πλέον ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 2.430,90€.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 19/12/2013 (ημέρα ΠΕΜΠΤΗ) και ώρα 11:00 π.μ.
Τόπος διενέργειας :Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών,Περιφερειακής Ενότητας Νήσων -Τμήμα Προμηθειών (Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού,Πειραιάς, 2ος όροφος).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ.185 31, Πειραιάς, 2ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 18-12-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.