Η Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στη συντήρηση, αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των φορητών πυροσβεστήρων των κτηρίων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, καθώς και των πυροσβεστήρων των υπηρεσιακών οχημάτων της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας και επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.: 2132114417, 2132100359, μέχρι την 21-02-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 294,69 KB14/02/24 09:42:30