Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε ευρώ για το σύνολο των υπηρεσιών της ασφαλιστικής κάλυψης των αυτοκινήτων, οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας και την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει τη προϋπολογισθείσα δαπάνη των 22.000,00€ γι’ αυτά.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 07/07/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ, ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης Π.Ε.Δ.Α. (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Οι προσφορές μπορούν να καταθέτονται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Παρασκευή, ημερομηνία 04/07/2014 και έως 15:00μ.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 278,63 KB18/08/21 11:34:57