Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρρύσει Πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά οικονομική προσφορά σε ευρώ για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων, προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού (5.300,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών είναι απαράδεκτη.

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09/01/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Οι προσφορές μπορούν να καταθέτονται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται ταχυδρομικός στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα, με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Τετάρτη, ημερομηνία 08/01/2014 και έως 15:00μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ DOC 35,00 KB18/08/21 11:12:52