Η Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, προκηρύσσει Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για τον καθαρισμό των κτιρίων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών για οκτώ (8) μήνες, προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, εφ’ όσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην με αριθμ. Πρωτ. 18142/30-01-2014 Διακήρυξη του Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των κτιρίων.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 13-02-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. στη Περιφέρεια Αττικής, (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, Γραφ. 305).

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.