Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2.γ του Ν.4412/2016 τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

  1. ΦΡΑΤΕΚ  Α.Ε.
  2. ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
  3. LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ

Αντικείμενο της σύμβασης:
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2023».

Προϋπολογισμού :  1.000.000,00€ (προ  Φ.Π.Α.)
CPV
:745246410-0
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 18-09-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 1,54 MB08/09/23 01:27:02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 761,44 KB08/09/23 11:48:50
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 631,74 KB08/09/23 11:49:38
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 1,01 MB08/09/23 11:48:53
ΕΣΥ PDF 1,19 MB08/09/23 11:48:41