Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της συνημμένης Πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την επισκευή και τοποθέτηση ανταλλακτικών για το με αρ ΚΗΥ 6332  υπηρεσιακό όχημα  της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 400,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά σε ευρώ, αποκλειστικά βάσει τιμής (χωρίς ΦΠΑ) για την επισκευή και τοποθέτηση ανταλλακτικών για το με αρ ΚΗΥ 6332   υπηρεσιακό όχημα  της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής  υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτονται οι όροι της Πρόσκλησης.

Στις τιμές περιλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτησης των ανταλλακτικών.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Τ.Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  PDF 252,15 KB14/10/22 12:27:32