Η Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Νήσων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια είκοσι εννέα (29) ψηφιακών πολυμηχανημάτων φωτοαντιγραφής , εκτύπωσης και σάρωσης (MFD) για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Π.Ε Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 125.860,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το σύνολό των είκοσι εννέα (29) ψηφιακών πολυμηχανημάτων φωτοαντιγραφής υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη τιμή, και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 1/2023 διακήρυξης.

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και για τέσσερεις μήνες.

 Ο χρόνος παράδοσης των είκοσι εννέα (29) ψηφιακών πολυμηχανημάτων φωτοαντιγραφής, εκτύπωσης και σάρωσης (MFD) για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Π.Ε Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής ανέρχεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος ύστερα από προθεσμία παραλαβής προσφορών, η οποία ανέρχεται σε τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες , από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 (παρ. 1α) του ν. 4412/2016.

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 185750 ) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. 64233/08-06-2021 (Β’ 2453) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα : «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» , και προσκομίζονται κατά περίπτωση (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά ) και σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών , στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ. 185 45, Πειραιάς, 5ος όροφος).

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19- 04 -2023.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 5-05-2023 και ώρα 15:00μμ.

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού, αποσφράγισης προσφορών :

11-05-2023 και ώρα 10:00πμ.

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 2.030,00€ (δύο χιλιάδες τριάντα ευρώ ) , ισχύος τουλάχιστον για τριάντα

(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.g r , όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό (α/α): 185750 και δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www. promitheus. gov. gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 139,19 KB19/04/23 02:10:46
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 687,45 KB19/04/23 02:12:02

ΕΕΕΣ PDF 49,46 KB19/04/23 02:19:34