Η Περιφέρεια Αττικής –Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών : ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό άνω των ορίων ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου συμπεριλαμβανομένου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα» για 2 έτη συνολικού προϋπολογισμού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€) συμπ. του Φ.Π.Α, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι ένα έτος(δικαίωμα προαίρεσης 50%) και επιπλέον προϋπολογισμού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) συμπ του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ. (CPV: 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης).

Συνολικός προϋπολογισμός συμπ. του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης για δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για ένα έτος: 900.000,00€.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τα παρακάτω :

• Φύλαξη – Περιπολία επί 24ώρου βάσεως με όχημα και οδηγό (patrol) στους χώρους της Ζώνης Ι, πλην) στους χώρους της Ζώνης Ι, πλην του εγκαταστημένου εργοταξίου της αναδόχου εταιρείας του έργου «Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου Φάση Α΄»

• Φύλαξη – Περιπολία επί 24ώρου βάσεως με όχημα και οδηγό (patrol) στους χώρους της Ζώνης Ι, πλην) στους χώρους της Ζώνης ΙΙ και συγκεκριμένα στους χώρους των κτιρίων Α210, Α220, Α230,Β110,Α250,Α240, Α260, Β220.

• Φύλαξη επί 24ώρου βάσεως σε ένα σταθερό σημείο φύλαξης, στο ισόγειο του κτιρίου 210Α

• Καθημερινή φύλαξη του χώρου του κτιρίου Β220, κάτω από τη γέφυρα της «Εσπλανάδα», συνολικής επιφάνειας 5.000 τ.μ. και περιλαμβάνει τη φύλαξη τις καθημερινές ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή από 06:00 π.μ. έως 09:00 π.μ. και τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα από τις 06:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Η φύλαξη αφορά τόσο τα κτίρια όσο και τον Περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων, τους κοινόχρηστους και ακάλυπτους χώρους της Ζώνης Ι και ΙΙ.

Οι λοιπές τεχνικές προδιαγραφές και οι ελάχιστες απαιτήσεις, ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της αρ. 5/2022 διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 161925

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 12/08/2022 και ώρα 23:59, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αρ. 64233/08-06-2021(ΦΕΚ 2453/Β/2021) ΚΥΑ “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και ιδιαίτερα στο άρθρο 13 και σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 759,68 KB15/07/22 11:54:07