Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «Ανάθεσηεργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και της Διεύθυνσης πάρκων και αλσών της Περιφέρειας Αττικής»συνολικού προϋπολογισμού 115.630,62€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (93.250,50€ πλέον ΦΠΑ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ συνολικά και για τα 3 οικονομικά αντικείμενα (υπηρεσίες), με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για κάθε επιμέρους υπηρεσία.

Είναι δυνατή η κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή για μεγαλύτερη ποσότητα μέχρι 15% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού ή για μικρότερη ποσότητα μέχρι 50% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού με πρόταση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 104παρ.1 του Ν. 4412/2016.

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 41588

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

05-05-2017

29-05-2017
ώρα 11:30

02-06-2017
ώρα 10:00

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,27 MB18/08/21 03:10:47