ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δείτε σχετική ανακοίνωση

Η Περιφέρεια Αττικής, μετά από την υπ’ αριθμ. 2047/2023  (ΑΔΑ:Ψ16Ω7Λ7-3ΗΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του ολοκληρωμένου προγράμματος με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2024, 2025 & 2026», συνολικού προϋπολογισμού 2.133.309,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,( 1.720.411,20€ χωρίς Φ.Π.Α.) όπως αναλυτικά περιγράφονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της με αρ. 8/2023  διακήρυξης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επισκόπηση των εστιών σε διαρκή βάση, την αξιολόγηση και την παρέμβαση με κατάλληλο τρόπο κάθε φορά και σε κάθε περιοχή που απαιτείται. Με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας επιχειρείται μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών με τακτικές και έκτακτες δράσεις ώστε να ελαττώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης ασθενειών που μεταδίδονται με διαβιβαστές τα κουνούπια. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην περιστολή της όχλησης από τα κουνούπια, που δύναται να αποτελεί παράγοντα υποβάθμισης της ποιότητας ζωής και της τοπικής οικονομίας. Τέλος, θέτει τις προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περίπτωση εμφάνισης έκτακτων συνθηκών (κρούσματα ή πιθανότητα εμφάνισής τους, αυξημένη όχληση, έκτακτα κλιματολογικά-φυσικά φαινόμενα κλπ).

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών καθώς και για το σύνολο των περιοχών υλοποίησης του προγράμματος.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  για την εκτέλεση του ολοκληρωμένου προγράμματος με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2024, 2025 & 2026» , με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για τρία έτη, δηλαδή έως 31-12-2026.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, και θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 (παρ. 1 και 4) του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και στο άρθρο 13 της ΚΥΑ  με αρ.  64233/08-06-2021 (Β’ 2453) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα : «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης , σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει , έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 ,5 , 6 και 7  τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 1-11-2023

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30-11-2023  και ώρα 15:00:00.

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 6-12-2023  και ώρα 10:00:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δέκα μήνες (10)  από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών . Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως μη κανονική.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, (34.408,22€ ,  ευρώ), ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την υπηρεσία μας (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς), από την κ. M. Βαζακοπούλου, τηλέφωνο: 2131601641.

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές  παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5  & Κάστορος Πειραιάς) από από Γιώγλου Αθ. – Μανιατάκου Χρ.   τηλέφωνο: 2131602655- 649.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό (α/α): 238136 και δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ZIP 1,72 MB01/11/23 12:40:50
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 06/11/2023 PDF 202,87 KB06/11/23 02:47:06