Η Περιφέρεια Αττικής, ως επικεφαλής της συνέργειας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΝΟΑΑ) – ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ Α.Ε.» – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ «ΛΥΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» – ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΠΑΣΣΗ Α.Ε. διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου Οργανισμού Εκτέλεσης που θα υλοποιήσει τις Δράσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Προγράμματος «Προώθηση οίνων ποιότητας Περιφέρειας Αττικής σε τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Ην. Βασίλειο, Ιαπωνία και Κορέα)» στο πλαίσιο του Μέτρου Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών,  συνολικού προϋπολογισμού 2.357.251,16€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφονται στη Διακήρυξη 05/2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι η 25/05/2022 και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού) θα γίνει στις 31/05/2022 και ώρα 10:00π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συστημικός αριθμός διαγωνισμού 160279.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 2,18 MB05/05/22 03:43:54