Διακήρυξη 2/2022

Ηλεκτρονικού κάτω των ορίων  Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες , των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμίας Εκπ/σης Πειραιά, του 1ου και 2ου ΚΕΔΑΣΥ (πρώην ΚΕΣΥ) Πειραιά, του 6oυ  ΠΕΚΕΣ Αττικής και του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Πειραιά χρονικής  διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα  με το άρθρο 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα» του Ν. 4412/2016.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του ΔΣΑ:  Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα στην Περιφερειακή Ενότητα που διενεργεί το διαγωνισμό και σε έντυπη μορφή, εντός σφραγισμένου φακέλου με τη σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής τους υποβολής στο σύστημα.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής οικονομικών προσφορών : 31-3-2022 ώρα 15.00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 934,17 KB16/03/22 12:55:22
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ PDF 117,90 KB28/03/22 12:26:25