Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι επιθυμούν όπως καταθέσουν προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4483/2017 (Α΄ 107) όπως ισχύει, για τη χρονική περίοδο φοίτησής τους – Σεπτέμβριος 2023 έως και Ιούλιος 2026 – από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις του Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας «Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αναπήρων Παιδιών και Νέων με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΝΟΜΗ» και αντιστρόφως, προϋπολογισμού 329.192,10 € συμπ. ΦΠΑ, αναπροσαρμογής τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου 10% και τροποποίησης δρομολογίου 25%.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 329.192,10€ συμπ. ΦΠΑ, αναπροσαρμογής τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου 10% και τροποποίησης δρομολογίου 25%.

 

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 196803 εντός ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , δηλαδή έως τις 24/07/2023 και ώρα 15:00.

Η Πρόσκληση 06/2023 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 378,51 KB28/06/23 11:17:43
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 610,07 KB28/06/23 11:19:22
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 19/07/2023 PDF 100,25 KB19/07/23 03:04:30