Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, καλεί τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομικές προσφορές για τηνπαροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού στις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για δυο (2) έτη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α..

Ο προς συντήρηση εξοπλισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη συντήρησή του αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έγγραφη οικονομική προσφορά έως τη Δευτέρα 02.11.2020 και ώρα 14:00 μ.μ., σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, στην όψη του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακολούθα στοιχεία:

«Οικονομική προσφορά για τηνπαροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού στις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για δυο (2) έτη».

Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 175,31 KB19/08/21 07:41:37