Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, θα προβεί στην παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες των Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και Βόρειου Τομέα Αθηνών για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (9.709,20€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (7.830,00€ πλέον Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17  χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, Τ.Κ. 15351, 1ος όροφος) έως την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:30, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, οικονομικού έτους 2022, Ειδικός Φορέας 05072 και ΚΑΕ 087901 «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 211,20 KB10/02/22 04:02:02