Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, θα προβεί στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., καθώς και στα κτίρια που στεγάζονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και το 1ο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής για χρονικό διάστημα πέντε (05) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 36.167,08€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17  χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, Τ.Κ. 15351, 1ος όροφος) έως την Πέμπτη 24/02/2022 και ώρα 14:30 μ.μ, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, οικονομικού έτους 2022, Ειδικός Φορέας 05072 και ΚΑΕ 0875 «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 1,03 MB09/02/22 04:51:55