Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), ύστερα από την υπ’ αριθμ 2117/2022 (6Η4Ω7Λ7-ΣΦ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων που στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, η Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης, η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης και το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα» του Ν. 4412/2016.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο προϋπολογισμός είναι 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 121 του Ν.4412/2016, ύστερα από προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 171519) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 64233/08-06-2021 (Β΄ 2453) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  13/10/2022.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 03/11/2022 και ώρα 15:00

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 07/11/2022 και ώρα 09:30 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 287,87 KB12/10/22 02:43:29
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,07 MB12/10/22 02:42:18