Η Περιφέρεια Αττικής –Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της αριθ.6/2022 Πρόσκλησης , έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής , για τα σχολικά έτη 2022-2023,2023-2024,2024-2025  , όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, που επισυνάπτονται στην αριθ.6/2022 Πρόσκληση.

Συνολικός Προϋπολογισμός της αριθ.6/2022 πρόσκλησης : 2.324.175,00€ πλεον ΦΠΑ  και 2.881.977,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ , αριθμός συστημικού διαγωνισμου 172010 εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της 6/2022 πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ , δηλαδή έως τις 22/09/2022 και ώρα 23:59:59 μμ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 345,47 KB12/09/22 01:34:23