Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη εργολάβου επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την Καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς σε περιοχές της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2013 προϋπολογισμού 144.552,99€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τελική τιμή σε € πλέον ΦΠΑ ανά εφαρμογή για το σύνολο των 411.000 ψεκαζόμενων δέντρων μετά την υπ’ αριθμό 945/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της υπ’ αριθμ. 2/2013 Διακήρυξης. Υπολογίζεται να προστατευτούν 822.000 ελαιόδεντρα με έως και τρεις (3) επίγειους δολωματικούς ψεκασμούς.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των υπόψη εργασιών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης της Διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον Ελληνικό Τύπο.

Κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10.30 π.μ. μέχρι την 11.00 π.μ. ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Ανοικτών / Διεθνών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. (Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Νήσων – Τμήμα Προμηθειών, Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς, 2ος όροφος).

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ.185 31, Πειραιάς, 2ος όροφος), θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού και μέχρι την 13.30 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 6-6-2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 π.μ στα Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Νήσων – Τμήμα Προμηθειών, Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς, 2ος όροφος.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμοί καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ της προϋπολογισθείσας αξίας με τον Φ.Π.Α.

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία μας, από την κ. M. Βαζακοπούλου, τηλέφωνο: 213 1601641.

Διευκρινήσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από την κα Ε. Μαρούλη, τηλέφωνo: 213 1618532. 

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.