Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της συνημμένης Πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια αυτόματου Ηλεκτρονικού Συστήματος Γραμματοσήμανσης (ζύγισης – υπολογισμού ταχυδρομικών τελών – γραμματοσήμανσης), συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΑΡΘΡΟΥ 1 αυτής, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση αντίστοιχου Συστήματος Γραμματοσήμανσης από την υπηρεσία.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ € για την ανωτέρω προμήθεια αυτόματου Ηλεκτρονικού Συστήματος Γραμματοσήμανσης (ζύγισης – υπολογισμού ταχυδρομικών τελών – γραμματοσήμανσης), υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι όροι της Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 7 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  PDF 277,77 KB29/11/23 03:21:48