Η Περιφέρεια Αττικής –Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της αριθ.4/2022 Πρόσκλησης , έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων(μελάνια, τύμπανα κ.λ.π.), όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών αναλωσίμων(μελάνια, τύμπανα κ.λ.π.), για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά και του 2ου Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής ανά ομάδα ειδών, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ.4/2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

Συνολικός Προϋπολογισμός της αριθμ.4/2022 πρόσκλησης : 108.871,00€ πλέον ΦΠΑ , και 135.000,04 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΣΑ: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/07/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 310,91 KB20/07/22 02:31:54