Η Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών καλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής και των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ (πρώην Κ.Ε.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης: 72.580,64€ (πλέον Φ.Π.Α.) και 90.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (συστεμικός αριθμός διαγωνισμού: 145825), εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως την 07-01-2022 και ώρα 15:00.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 742,60 KB28/12/21 12:53:42
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ PDF 184,22 KB31/12/21 09:06:26