Πρόσκληση υποβολής οικονομικών οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την Προμήθεια Ειδών Γραφικής ύλης και Αναλωσίμων (Μελάνια, Τύμπανα κλπ.) για τις ανάγκες διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Έτους 2022, αρμοδιότητας της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 12.419,35 €  Πλέον ΦΠΑ (15.400,00 € Συμπ. ΦΠΑ).

Διαδικτυακός τόπος υποβολής οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του ΔΣΑ:  Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα στην Περιφερειακή Ενότητα που διενεργεί το διαγωνισμό και σε έντυπη μορφή, εντός σφραγισμένου φακέλου με τη σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής τους υποβολής στο σύστημα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής οικονομικών προσφορών: 24-3-2022 ώρα 15.00.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός
συστημικού διαγωνισμού 157376).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 773,34 KB14/03/22 03:07:00
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ PDF 153,79 KB18/03/22 12:33:15