Πρόσκληση για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για τις ανάγκες των Βαθμολογικών Κέντρων Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022, και της Δ/νσης Β/Θμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά ομάδα ειδών, συνολικού προϋπολογισμού, 12.903,22€ πλέον ΦΠΑ (16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/ 04 /2022, ώρα 15:00

Η Πρόσκληση 1/2022 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Διευκρινίσεις/πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 527,03 KB31/03/22 03:00:20