Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την προμήθεια δώδεκα (12) εκτυπωτών τύπου Laser A4 (συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον toner ανά μηχάνημα) για τις ανάγκες Δ/νεων της Π.Ε.Α.Α, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, συνολικού προϋπολογισμού 18.600,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 της Κ.Υ.Α. 64233/2021 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 2453/09-06-2021).και στο Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 28 -12-2022.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12-01-2023 και ώρα 23:59.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 280,02 KB28/12/22 03:46:47
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,05 MB28/12/22 03:46:11