Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε ευρώ για την προμήθεια 12 ελαστικών για τις ανάγκες ενός φορτηγού χωματουργικών εργασιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής όπως αναλυτικά περιγράφονται τα οχήματα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των προς προμήθεια ελαστικών είναι απαράδεκτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31/3/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ, ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Οι προσφορές μπορούν να καταθέτονται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα, με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές στην τελευταία περίπτωση θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ημερομηνία 28/3/2014 και έως 15:00μ.μ.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

  • Όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
  • Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
  • Συνεταιρισμοί.

2. Οι προσφορές, θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, με τα στοιχεία της υπηρεσίας και του διαγωνιζόμενου. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει μαζί με την προσφορά να υποβάλλουν βεβαίωση με τα στοιχεία των εκπροσώπων με βεβαιωμένη τη γνησιότητα της υπογραφής από οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη προς τούτο αρχή ή Κ.Ε.Π.

3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών, στα τηλ.: 2132047009 & 2132047076, fax: 210 5561564, αρμόδιοι υπάλληλοι: Αριάδνη Φραγκιαδάκη και Ελένη Βαρδή.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.