Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΊ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 11/12/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρες  08:00 έως 12:30μ.μ. έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια: α) ενός (1) φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop), β) ενός (1) κεντρικού συστήματος ONLINE UPS – Σύστημα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας παροχής ισχύος στην υποδομή του Data Center και γ) πέντε (5) οθονών LED>= 23,8΄΄ για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής με την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄ που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες  οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου (εις διπλούν) και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια: α) ενός (1) φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop), β) ενός (1) κεντρικού συστήματος ONLINE UPS – Σύστημα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας παροχής ισχύος στην υποδομή του Data Center και γ) πέντε (5) οθονών LED>= 23,8΄΄  για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής προϋπολογισμού 3.800,00€ συμπ. Φ.Π.Α.»

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο  Προϋπολογισμός για την προμήθεια:  α) ενός (1) φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop), β) ενός (1) κεντρικού συστήματος ONLINE UPS – Σύστημα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας παροχής ισχύος στην υποδομή του Data Center και γ) πέντε (5) οθονών LED>= 23,8΄΄ για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, ανέρχεται στο ποσό των 3.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2023 το ποσό των 3.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 1723 του ΕΦ 06072.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 2,78 MB05/12/23 07:40:06