Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118, του Ν. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ.50 του Ν. 4782/2021, την υπ’ αρ. 2222/05-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΞΨΡ7Λ7-2ΞΠ & ΑΔΑΜ: 21REQ009366588) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ΄ αρ. πρωτ.: 913951/01-11-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΗΖΤ7Λ7-89Θ & ΑΔΑΜ: 21REQ009452513) και το υπ΄ αριθμ. 779255/21-09-2021 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας σας καλεί να υποβάλλετε, εφόσον επιθυμείτε, οικονομική προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, συνολικού προϋπολογισμού 255,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 30/11/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305. Στο φάκελο να αναγράφεται:

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 124,28 KB30/11/21 05:18:20