Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν  έγγραφες σφραγισμένες προσφορές , για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής καθώς και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Α΄ που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 01/12/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρες 08:00 έως 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες  οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς  το  Τμήμα  Προμηθειών  Δ/νσης  Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής
«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής καθώς και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 3.600,00€ συμπ. Φ.Π.Α.»
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Η δαπάνη θα βαρύνει κατά 3.600,00 συμπ. Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 1711 του ΕΦ 06072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε.Δ.Α. οικ. Έτους 2022

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 02/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 240,02 KB23/11/22 04:06:30
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ Α DOC 41,50 KB23/11/22 04:08:23
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ Β DOC 39,50 KB23/11/22 04:09:04