Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους Οικονομικούς φορείς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού  για το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Συγκριτικών Πειραματικών Εργασιών Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 , σύμφωνα με την αρ.  πρωτ. 7832/211909/31-7-2020 (ΑΔΑ: 9Χ664653ΠΓ-ΨΞΗ ) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συγκεκριμένα προκειμένου να υλοποιηθεί Δράση 6: Ανάλυση ποιότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και εντομοελκυστικών ουσιών βάσει των τεχνικών προδιαγραφών  που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α της παρούσας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 , όπως ισχύει.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια του εργαστηριακού εξοπλισμού.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ € χωρίς ΦΠΑ για την  προμήθεια του εργαστηριακού εξοπλισμού  , υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5  & Κάστορος, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση  μέχρι την 10 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής  των  προσφορών.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το Τμήμα Προμηθειών τηςΔιεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5  & Κάστορος  στον Πειραιά (5ος όροφος), την 11 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα  09:00 πμ.

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr , στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 366,98 KB29/12/21 01:18:13