ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

για την Προμήθεια του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής με αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, συνολικού προϋπολογισμού 49.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 28/05/2014 και ώρα 10:30 π.μ. 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (Διεύθυνση  Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.  117 41, 3ος όροφος, Γραφείο 310) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι την 13.00 μ.μ. Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10.00 π.μ. μέχρι την 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων διαγωνισμών (Λ.Συγγρού 80-88, 3ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο του Διαγωνισμού.