ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

Για την προμήθεια υγρών καυσίμων (Αμόλυβδης Βενζίνης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και τριών (3) μηνών, σε περίπτωση που ασκηθεί δικαίωμα προαίρεσης, προϋπολογισμού 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, (ετήσιος προϋπολογισμός 4.800,00 € και δικαίωμα προαίρεσης, αν ασκηθεί, 1.200,00 €).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

Η  Περιφέρεια Αττικής – Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην:

Στη διαδικασία Διαπραγμάτευσης τιμής για την προμήθεια υγρών καυσίμων (Αμόλυβδης Βενζίνης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και τριών (3) μηνών σε περίπτωση που ασκηθεί δικαίωμα προαίρεσης

ΚΑΛΕΙ

Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (Αμόλυβδης Βενζίνης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και τριών (3) μηνών σε περίπτωση που ασκηθεί δικαίωμα προαίρεσης, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (ετήσιος προϋπολογισμός 4.800,00 € και δικαίωμα προαίρεσης, αν ασκηθεί, 1.200,00 €), ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθουν τη Τετάρτη 10-12-2014 και ώρα 12:30 μ.μ. στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Λ. Συγγρού 15-17 (6ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 210,53 KB18/08/21 11:55:16