Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της σχετικής Πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια των υλικών (όπως αυτά περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α) για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες, επισκοπήσεις φυτοϋγειονομικών ελέγχων.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια των υλικών για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες, επισκοπήσεις φυτοϋγειονομικών ελέγχων, όπως αυτά περιγράφονται  στο  Κεφάλαιο Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ), υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Ομάδα Α’:  Ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α.(138,00€)

  • 3 πακέτα (των 100 τεμαχίων)διαφανείς πλαστικές σακούλες (πολυαιθυλενίου)διαστάσεων 30Χ35 εκ.
  • 3 πακέτα (των 100 τεμαχίων) διαφανείς πλαστικές σακούλες (πολυαιθυλενίου) διαστάσεων 40Χ60 εκ.
  •  2 πακέτα (των 100 τεμαχίων) διαφανείς πλαστικές σακούλες (πολυαιθυλενίου) διαστάσεων 60Χ80 εκ.

 Ομάδα Β’ : Ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α. (168,00€)

  • 6 Τσάντες τύπου συνεδρίου για έγγραφα, αδιάβροχες από πολυεστερικό ύφασμα με αυξομειούμενο ιμάντα για τον ώμο, άνοιγμα με φερμουάρ, διαστάσεων κατ’ εκτίμηση (36-40)Χ (6-8) Χ (28-32).
  • 5 Τσάντες πολλαπλών χρήσεων, για δείγματα, επαναχρησιμοποιούμενες, διαστάσεων κατ’ εκτίμηση 50Χ 42, να αντέχουν μέχρι 20 κιλά βάρος και να είναι αδιάβροχες.

Ομάδα Γ’ : Ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α.(44,00€)

  • 2 αδιάβροχες ψυγειοτσάντες/ισοθερμικά σακίδια, για μεταφορά φυτικών δειγμάτων, αδιάβροχα, με σύστημα αυξομειούμενων ιμάντων πλάτης και χειρολαβή χωρητικότητας 18 έως 20 λίτρων.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τουλάχιστον μία, για δύο ή και για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά ΟΜΑΔΑ

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, τ.κ. 18545, Πειραιάς 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 29-12-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά (5ος όροφος),  την 29-12-2021, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 14:30 μμ.

Ακολουθεί σχετικό αρχείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 176,06 KB23/12/21 12:57:55