ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών συνολικού προϋπολογισμού 1500€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών συνολικού προϋπολογισμού 1500€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Ελ. Βενιζέλου 273 Ταχ. Κώδικας: 17674, 4ος όροφος, τηλέφωνο 2132101208, fax: 2132131217, e-mail: doiknt@patt.gov.gr) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 22-07-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Συμβουλίων.

Ακολουθεί το αρχείο του διαγωνισμού.