Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Πέμπτη  07-12-2023 και ώρα 13.00 μ.μ. και  σύμφωνα με το παράρτημα της Πρόσκλησης, για  την προμήθεια είκοσι (20) ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης Πειραιά,  συνολικού προϋπολογισμού 18.000,00 € (δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 και Κάστορος 6ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 07-12-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της ΑΠ: 1485945/ 01.12.2023 Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ:23PROC013876870).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 211,02 KB01/12/23 02:47:44